TCHAIKOVSKY Iolanta Gergiev

PETER ILYICH TCHAIKOVSKY

Iolanta
Gorchakova · Alexashin ·
Grigorian · Putilin ·
Hvorostovsky · Bezzubenkov ·
Diadkova · Kravtsova
Kirov Opera and Orchestra,
Mariinsky Theatre, St.Petersburg
Valery Gergiev
Int. Release 02 Feb. 1996
Download
2 CDs 0289 442 7962 7 ph2 Philips DDD


Track List

CD 1: Tchaikovsky: Iolanta

Peter Ilyich Tchaikovsky (1840 - 1893)
Iolanta Op.69, TH 11

1.
2:17

Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev

Larissa Diadkova, Galina Gorchakova, Tatiana Krastsova, Olga Korzhenskaya, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev

Galina Gorchakova, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev

Larissa Diadkova, Tatiana Krastsova, Olga Korzhenskaya, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev

Galina Gorchakova, Olga Korzhenskaya, Tatiana Krastsova, Larissa Diadkova, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev

Tatiana Krastsova, Olga Korzhenskaya, Larissa Diadkova, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev

Gennadi Bezzubenkov, Nikolai Gassiev, Larissa Diadkova, Sergei Aleksashkin, Nikolai Putilin, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev

Sergei Aleksashkin, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev

Sergei Aleksashkin, Nikolai Putilin, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev

Nikolai Putilin, Sergei Aleksashkin, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev

11.
5:28

Dmitri Hvorostovsky, Gegam Grigorian, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev

Gegam Grigorian, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev

Gegam Grigorian, Dmitri Hvorostovsky, Galina Gorchakova, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev

Gegam Grigorian, Galina Gorchakova, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev

Galina Gorchakova, Gegam Grigorian, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev

Total Playing Time: 1:11:40

CD 2: Tchaikovsky: Iolanta

Peter Ilyich Tchaikovsky (1840 - 1893)
Iolanta Op.69, TH 11

Larissa Diadkova, Olga Korzhenskaya, Tatiana Krastsova, Kirov Chorus, St Petersburg, Sergei Aleksashkin, Galina Gorchakova, Gegam Grigorian, Nikolai Gassiev, Nikolai Putilin, Gennadi Bezzubenkov, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev

Galina Gorchakova, Gegam Grigorian, Tatiana Krastsova, Olga Korzhenskaya, Larissa Diadkova, Nikolai Gassiev, Gennadi Bezzubenkov, Nikolai Putilin, Kirov Chorus, St Petersburg, Sergei Aleksashkin, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev

Sergei Aleksashkin, Gegam Grigorian, Nikolai Gassiev, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev

Gegam Grigorian, Dmitri Hvorostovsky, Sergei Aleksashkin, Gennadi Bezzubenkov, Nikolai Gassiev, Larissa Diadkova, Tatiana Krastsova, Olga Korzhenskaya, Kirov Chorus, St Petersburg, Nikolai Putilin, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev

5.
1:54

Galina Gorchakova, Nikolai Putilin, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev

Galina Gorchakova, Nikolai Putilin, Sergei Aleksashkin, Gegam Grigorian, Larissa Diadkova, Tatiana Krastsova, Olga Korzhenskaya, Nikolai Gassiev, Dmitri Hvorostovsky, Gennadi Bezzubenkov, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev

Total Playing Time: 24:05