RACHMANINOV,GLINKA/SONGS Vishnevskaya,Rostropovich - Insights