BEETHOVEN Violinson. 5, 9 Kempff Menuhin - Insights