PROKOFIVEVLove for three Oranges Gergiev

SERGEI PROKOFIEV

Love For Three Oranges
Kit ˇ Akimov ˇ Diadkova ˇ Morozov ˇ
Pluzhnikov ˇ Gerello ˇ Vaneev ˇ
Shevchenko ˇ Bulycheva ˇ Shevtsova ˇ
Netrebko ˇ Karasev ˇ Kuznetsov ˇ
Korzhenskaya ˇ Zhikalov
Kirov Chorus and Orchestra, Mariinsky Theatre, St.Petersburg
Valery Gergiev
Int. Release 11 Dec. 2000
Download
2 CDs 0289 462 9132 0 ph2 Philips DDD


Track List

CD 1: Prokofiev: Love for Three Oranges

Sergei Prokofiev (1891 - 1953)
The Love For Three Oranges, Op. 33

Prologue

Fyodor Kuznetsov, Kirov Opera Chorus, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev

Act 1. Scene 1

2.
5:05

Mikhail Kit, Vassily Gerello, Kirov Opera Chorus, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev

Konstantin Pluzhnikov, Vassily Gerello, Alexander Morozov, Mikhail Kit, Kirov Opera Chorus, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev

Act 1. Scene 2

4.
4:02

Larissa Shevchenko, Vladimir Vaneev, Kirov Opera Chorus, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev

Act 1. Scene 3

Larissa Diadkova, Alexander Morozov, Kirov Opera Chorus, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev

Larissa Diadkova, Olga Korzhenskaya, Alexander Morozov, Kirov Opera Chorus, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev

Act 2. Scene 1

7.
6:42

Konstantin Pluzhnikov, Evgeny Akimov, Kirov Opera Chorus, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev

Act 2. Scene 2

Larissa Shevchenko, Evgeny Akimov, Konstantin Pluzhnikov, Alexander Morozov, Mikhail Kit, Kirov Opera Chorus, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev

Larissa Shevchenko, Evgeny Akimov, Konstantin Pluzhnikov, Mikhail Kit, Kirov Opera Chorus, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev

Evgeny Akimov, Mikhail Kit, Kirov Opera Chorus, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev

11.
2:55

Larissa Shevchenko, Kirov Opera Chorus, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev

Evgeny Akimov, Konstantin Pluzhnikov, Vassily Gerello, Mikhail Kit, Kirov Opera Chorus, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev

Evgeny Akimov, Vassily Gerello, Mikhail Kit, Kirov Opera Chorus, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev

Total Playing Time: 50:07

CD 2: Prokofiev: Love for Three Oranges

Sergei Prokofiev (1891 - 1953)
The Love For Three Oranges, Op. 33

Act 3. Scene 1

Vladimir Vaneev, Fyodor Kuznetsov, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev

2.
3:58

Evgeny Akimov, Konstantin Pluzhnikov, Vladimir Vaneev, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev

Act 3. Scene 2

3.
1:54

Evgeny Akimov, Konstantin Pluzhnikov, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev

Konstantin Pluzhnikov, Evgeny Akimov, Grigory Karassev, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev

Act 3. Scene 3

Evgeny Akimov, Konstantin Pluzhnikov, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev

Lia Shevtzova, Zlata Bulycheva, Konstantin Pluzhnikov, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev

Evgeny Akimov, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev

Anna Netrebko, Evgeny Akimov, Kirov Opera Chorus, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev

Anna Netrebko, Larissa Shevchenko, Olga Korzhenskaya, Evgeny Akimov, Alexander Morozov, Mikhail Kit, Kirov Opera Chorus, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev

Act 4. Scene 1

Larissa Shevchenko, Vladimir Vaneev, Kirov Opera Chorus, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev

Act 4. Scene 2

11.
4:56

Larissa Diadkova, Konstantin Pluzhnikov, Yuri Zhikalov, Alexander Morozov, Vassily Gerello, Mikhail Kit, Vladimir Vaneev, Kirov Opera Chorus, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev

Larissa Shevchenko, Yuri Zhikalov, Konstantin Pluzhnikov, Vassily Gerello, Mikhail Kit, Kirov Opera Chorus, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev

Total Playing Time: 51:44

. . . this is the Kirov at its considerable best.