RIMSKY-KORSAKOV

RIMSKY-KORSAKOV

Kashchey the Immortal
Pluzhnikov · Shaguch · Diadkova · Chorus of the Kirov Opera, St. Petersburg · Orchestra of the Kirov Opera, St. Petersburg
Gergiev
Int. Release 29 Sep. 1999
Download


Track List

Nikolai Rimsky-Korsakov (1844 - 1908)
Kashchei the Immortal

Marina Shaguch, Konstantin Pluzhnikov, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev

Marina Shaguch, Konstantin Pluzhnikov, Alexander Morozov, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev

Marina Shaguch, Konstantin Pluzhnikov, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev

Konstantin Pluzhnikov, Marina Shaguch, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev

Larissa Diadkova, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev

Alexander Gergalov, Larissa Diadkova, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev

Larissa Diadkova, Alexander Gergalov, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev

Larissa Diadkova, Alexander Morozov, Alexander Gergalov, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev

Marina Shaguch, Alexander Morozov, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev

10.
7:51

Alexander Gergalov, Marina Shaguch, Larissa Diadkova, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev

Marina Shaguch, Alexander Gergalov, Konstantin Pluzhnikov, Larissa Diadkova, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev

Alexander Morozov, Marina Shaguch, Alexander Gergalov, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev

Total Playing Time: 1:03:55