MUSSORGSKY Khovanshchina / Minjelki

MODEST MUSSORGSKY

Khovanshchina
Minjelkiev · Galusin · Ohotnikov · Borodina · Kirov Orchestra, St Petersburg
Gergiev
Int. Release 15 May. 1992
Download


Track List

CD 1: Mussorgsky: Khovanshchina

Modest Petrovich Mussorgsky (1839 - 1881)
Khovanshchina

Pavel Lamm's Edition/Orch. D. Shostakovich (1906-1975)/Libr. Moussorgsky

Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev

Act 1

Konstantin Pluzhnikov, Nikolai Gassiev, Yevgeny Fedotov, Grigory Karassev, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev

Valery Alexeev, Konstantin Pluzhnikov, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev

Konstantin Pluzhnikov, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev

Konstantin Pluzhnikov, Yevgeny Fedotov, Grigory Karassev, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev

Bulat Minjelkiev, Yevgeny Fedotov, Grigory Karassev, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev

Vladimir Galusin, Olga Borodina, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev

Vladimir Galusin, Olga Borodina, Elena Prokina, Yevgeny Fedotov, Grigory Karassev, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev

10.
6:34

Bulat Minjelkiev, Vladimir Galusin, Nikolai Ohotnikov, Olga Borodina, Elena Prokina, Yevgeny Fedotov, Grigory Karassev, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev

11.
4:11

Nikolai Ohotnikov, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev

Act 2

Alexei Steblianko, Mikhail Chernozukov, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev

Alexei Steblianko, Mikhail Chernozukov, Valery Lebed, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev

14.
7:39

Alexei Steblianko, Olga Borodina, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev

Total Playing Time: 1:10:37

CD 2: Mussorgsky: Khovanshchina

Modest Petrovich Mussorgsky (1839 - 1881)
Khovanshchina

Pavel Lamm's Edition/Orch. D. Shostakovich (1906-1975)/Libr. Moussorgsky

Act 2

Alexei Steblianko, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev

Bulat Minjelkiev, Alexei Steblianko, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev

Bulat Minjelkiev, Alexei Steblianko, Nikolai Ohotnikov, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev

Bulat Minjelkiev, Alexei Steblianko, Nikolai Ohotnikov, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev

Bulat Minjelkiev, Alexei Steblianko, Nikolai Ohotnikov, Olga Borodina, Valery Alexeev, Mikhail Chernozukov, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev

Act 3

Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev

Olga Borodina, Evgenia Tselovalnik, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev

Nikolai Ohotnikov, Olga Borodina, Evgenia Tselovalnik, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev

Valery Alexeev, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev

Valery Alexeev, Yevgeny Fedotov, Grigory Karassev, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev

Nikolai Gassiev, Yevgeny Fedotov, Grigory Karassev, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev

Konstantin Pluzhnikov, Yevgeny Fedotov, Grigory Karassev, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev

Konstantin Pluzhnikov, Nikolai Gassiev, Yevgeny Fedotov, Grigory Karassev, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev

17.
4:56

Bulat Minjelkiev, Yevgeny Fedotov, Grigory Karassev, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev

Total Playing Time: 1:03:55

CD 3: Mussorgsky: Khovanshchina

Modest Petrovich Mussorgsky (1839 - 1881)
Khovanshchina

Pavel Lamm's Edition/Orch. D. Shostakovich (1906-1975)/Libr. Moussorgsky

Act 4

Bulat Minjelkiev, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev

Bulat Minjelkiev, Nikolai Gassiev, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev

Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev

4.
4:55

Bulat Minjelkiev, Valery Alexeev, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev

Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev

Nikolai Ohotnikov, Olga Borodina, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev

Vladimir Galusin, Olga Borodina, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev

Vladimir Galusin, Olga Borodina, Yevgeny Fedotov, Grigory Karassev, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev

Valery Gergiev, Kirov Orchestra, St Petersburg

Act 5

Nikolai Ohotnikov, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev

11.
5:44

Nikolai Ohotnikov, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev

12.
8:39

Vladimir Galusin, Nikolai Ohotnikov, Olga Borodina, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev

13.
4:20

Vladimir Galusin, Nikolai Ohotnikov, Olga Borodina, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev

Total Playing Time: 1:01:40