SHOSTAKOVICH Symphony No. 5/5 Fragme

DMITRI SHOSTAKOVICH

Symphony No. 5/5 Fragments, Op.42
Royal Philharmonic Orchestra
Vladimir Ashkenazy
Int. Release 01 Jan. 1988
Download


Track List

Dmitri Shostakovich (1906 - 1975)
Symphony No.5 in D Minor, Op.47

1.
16:35

2.
5:18

3.
14:44

Five Fragments, Op.42

5.
1:05

6.
1:04

7.
2:55

8.
2:08

9.
1:41

Royal Philharmonic Orchestra, Vladimir Ashkenazy

Total Playing Time: 56:28