Sheku Kanneh-Mason | 08.07.2023 Schloss Elmau, Krün