Isata Kanneh-Mason | 06.07.2023 Schloss Elmau, Krün